Inloggen
 
Welkom, Gast
Inloggen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buckler Boots B.V.

Artikel 1.       Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Buckler Boots: de besloten vennootschap Buckler Boots B.V., gevestigd te Oisterwijk, groothandel in werkkleding en groothandel in overige goederen. Bucker Boots B.V. hierna ook te noemen: “leverancier of verkoper”.
 2. Afnemer/koper: de ondernemer of onderneming die verkoper een opdracht tot levering van bepaalde goederen heeft gegeven.

 

Artikel 2.       Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen verkoper en koper. De algemene voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende en vervolgovereenkomsten.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Deze voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op overeenkomsten die betrekking hebben op de koop, verkoop, levering en betaling van goederen buiten Nederland.
 8. Verkoper is te alle tijden gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3.       Offerte en order

 1. Elke offerte van verkoper is vrijblijvend. Verkoper is niet verplicht een acceptatie van een offerte of een bestelling/order te aanvaarden.
 2. Kennelijke (type)fouten of vergissingen in offertes of orders van verkoper binden verkoper niet.
 3. Aan een offerte of order welke gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.
 4. De voorwaarden en bepalingen in een offerte of order gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

 

Artikel 4.       Levering

 1. Een overeengekomen leveringstermijn-/datum is nimmer fataal. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringtermijn/-datum treedt automatisch een naleveringstermijn van ten minste 2 weken in werking. De koper heeft nimmer het recht de levering uit te stellen en is verplicht de geleverde goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan verkoper de keuze heeft de goederen voor risico en rekening van koper op te slaan, waarbij levering alsdan geacht moet worden te hebben plaatsgevonden en alle facturen van verkoper terstond opeisbaar worden, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren nimmer aanspraak doen gelden op vergoeding van schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van verkoper. Indien verkoper in afwijking van het voorgaande op enig moment toch aansprakelijk zou zijn jegens koper voor schade uit welke hoofde dan ook, geldt dat verkoper nimmer aansprakelijk is voor gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en de totale aansprakelijk nimmer hoger is dan de netto factuurwaarde van de levering die het betreft, dan wel indien het geen of meerdere leveringen dan wel meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen betreft, de netto factuurwaarde van de laatste factuur.
 3. Alle risico’s ter zake door verkoper af te leveren goederen gaan over op koper op het moment van levering.

 

Artikel 5.       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat alle facturen van koper – ook de nog niet vervallen facturen – door koper zijn voldaan. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft uit hoofde van enige overeenkomst, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven en/of op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven. Het is koper uitdrukkelijk verboden de goederen geheel of gedeeltelijk te laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden totdat volledige betaling van alle openstaande facturen uit welke hoofde dan ook heeft plaatsgevonden.
 2. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is verkoper gerechtigd om de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of bij derden die deze goederen voor de koper houden weg te (doen) halen op kosten en risico van de koper. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door hem of haar aan verkoper verschuldigde, onverminderd de verplichting de in de vorige zin genoemde verplichtingen na te komen en het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen. Het is koper nimmer toegestaan zelf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper de goederen aan verkoper te retourneren.

 

 

Artikel 6.       Reclames

 1. Koper is gehouden de goederen direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de goederen overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien de koper binnen 3 werkdagen na de levering een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper doet van de aard en de grond van de reclame van de desbetreffende goederen.
 3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van goederen, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. In het geval verkoper oordeelt dat een reclame terecht is, zal verkoper de goederen die het betreffen ofwel crediteren of vervangen door vergelijkbare goederen, zulks ter vrije keuze van verkoper.

 

Artikel 7.       Garanties

 1. De verkoper levert de goederen zoals is overeengekomen. Concreet houdt dat in, met inachtneming van hetgeen in de order en een eventueel daarbij behorende (technische) specificatie is bepaald en onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 7 lid 4.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de goederen slechts van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de goederen zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht, waterproof en dergelijke.
 3. De verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 4. Het in de leden 1., 2. en 3. bepaalde is niet van toepassing op bij oneigenlijk of verkeerd gebruik van de goederen.
 5. Alle garantieaanspraken vervallen indien koper (of een derde) zelf wijzigingen in en/of reparaties aan de goederen (laat) verrichten. Tevens vervallen alle garantieaanspraken indien de goederen niet nauwkeurig gebruikt worden volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt worden dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
 6. Gebreken, ontstaan ten gevolge van ondeugdelijk onderhoud van de goederen, onjuiste opslag, geweld van buitenaf, ongevallen of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage van de goederen vallen niet onder de garantiebepalingen.
 7. Indien verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal (behoudens opzet of grove schuld van verkoper) de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 8.       Vrijwaring

Koper vrijwaart verkoper, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door verkoper of diens hulppersoon, hulpgoederen of (af)geleverde goederen is veroorzaakt of toegebracht. Evenzo vrijwaart koper verkoper, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door de verkoper (af)geleverde goederen. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die koper kan worden toegerekend, is de koper steeds verplicht tenminste een evenredig deel van deze schade te vergoeden. Koper is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 9.       Betaling, rente en incassokosten

 1. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dient de betaling van facturen van verkoper te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding.
 2. Indien verkoper tegen koper die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van koper. Indien koper in verzuim is, is verkoper tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen c.q. leveringen op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van koper. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op verkoper.
 3. Koper is alleen van zijn betalingsverplichting jegens verkoper gekweten indien en voor zover hij/zij het verschuldigde heeft overgemaakt op de bankrekening ten name van verkoper.
 4. Koper is niet bevoegd het aan verkoper verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

Artikel 10.    Overmacht

 1. In geval van overmacht is verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, doch zijn niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

 

Artikel 11.     Verwerking persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysologische, genetische, psychische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 1. Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 12.     Intellectuele eigendom

 1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen en/of met betrekking tot de internetsite van de verkoper berusten bij verkoper, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 2. Koper verplicht zich geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 

Artikel 13.     Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.