Inloggen
 
Welkom, Gast
Inloggen
Privacyverklaring

Privacyverklaring van Buckler Boots B.V.

 

Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

De informatie over gegevensbescherming van Buckler Boots B.V. beschrijft in de volgende secties hoe Buckler Boots B.V. (Sprendlingenstraat 57, 5061 KM te Oisterwijk, Nederland) handelend onder de naam “Buckler Boots” (hierna: Buckler Boots), de persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten verzamelt, verwerkt en gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingshandelingen?

Zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Buckler Boots verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Buckler Boots exploiteert de website www.bucklerboots.nl, waar de mogelijkheid wordt geboden tot het aanmaken van een account of het doen van een contactaanvraag.
Buckler Boots is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.bucklerboots.nl in het kader van Buckler Boots doeleinden voor direct marketing. Buckler Boots verkoopt deze persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derde partijen.

Wanneer verzamelt en verwerkt Buckler Boots persoonsgegevens?

 Buckler Boots verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens o.a. in de volgende gevallen:

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via email, onze website of via de Buckler Boots klantenservice.
 • Als u gebruik maakt van de formulieren op de website van Buckler Boots voor een dealer registratie waarmee u onder andere bestellingen kunt plaatsen of met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.
 • Als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten (bijvoorbeeld het doen van een offerte aanvraag).
 • Als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens online onze website (www.bucklerboots.nl) verstrekt.

Help ons uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens.

Welke gegevens kunnen er over u worden verzameld?
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de diensten en contactkanalen die zijn beschreven in deze informatie over gegevensbescherming:

Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
Gebruik van websites en communicatie ► Informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools overeenkomstig de actuele stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden.

We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden.
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm.
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, in versleutelde vorm
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers.
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Als u van ons een wachtwoord hebt ontvangen of zelf een wachtwoord hebt gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of andere portals of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan alle overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We vragen u met name uw wachtwoord met niemand anders te delen.

Welke gegevens bewerken derden van u?

Voor het uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Buckler Boots, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in verwerkersovereenkomsten die we deze derde partijen hebben gesloten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd

Gebruik voor naleving van een contract
Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende 7 tot 10 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.
Bovendien zijn er contracten voor de levering van producten en diensten waarvoor langere bewaartermijnen nodig zijn; zie ook “Gebruik voor de beoordeling van vorderingen” hieronder.

Gebruik voor de beoordeling van vorderingen
Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om (straf)rechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.
Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden
De van u verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 tot 10 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.
Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u, als de betrokkene, met name de volgende rechten ten aanzien van Buckler Boots:

Recht op informatie (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)):

U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die we verwerken, de doeleinden voor de verwerking, de afkomst van de gegevens indien we deze niet rechtstreeks van u hebben ontvangen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden we ons het recht voor om deze in rekening te brengen.

Recht op correctie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

Recht op verwijdering (artikel 17 van de van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Overeenkomstig artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dat het geval zijn indien:

 • De gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U uw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of indien u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame.
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt en indien de verwerking niet nodig is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

Op uw verzoek sturen we uw gegevens, indien dat technisch mogelijk is, door naar een andere verantwoordelijke entiteit. Dit recht is echter alleen van toepassing indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren. In plaats van om een kopie van uw gegevens te vragen, kunt u ons vragen de gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke entiteit die u aangeeft te sturen.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen
Over het algemeen doen we er alles aan om binnen 30 dagen aan verzoeken te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.
Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Buckler Boots B.V.

T.a.v. de heer B. van den Beukel